常用音節109個

漢語普通話共有 431 個音節(不包括聲調),參看“普通話音節表”。

普通話裡經常出現的 109 個音節就佔了普通話音節總出現率的 75%,唸準這一百多個音節的發音,就有四分之三的普通話是準確的了,當然,你還須配上四個聲調才行(並非所有音節都有四個聲調)。排列次序按其出現率高低排序。

音節 例字
1 de
2 shi
3 yi
4 bu
5 you
6 zhi
7 le
8 ji
9 zhe
10 wo
11 ren
12 li
13 ta
14 dao
15 zhong
16 zi
17 guo
18 shang
19 ge
20 men
21 he
22 wei
23 ye
24 da
25 gong
26 jiu
27 jian
28 xiang
29 zhu
30 lai
31 sheng
32 di
33 zai
34 ni
35 xiao
36 ke
37 yao
38 wu
39 yu
40 jie
41 jin
42 chan
43 zuo
44 jia
45 xian
46 quan
47 shuo
48 qu
49 chu
50 er
51 xing
52 hui
53 zheng
54 xi 西
55 dun
56 fu
57 jing
58 na
59 fang
60 ba
61 fa
62 yuan
63 mo
64 dong
65 tong
66 shu
67 jiao
68 mei
69 yang
70 hua
71 yan
72 hao
73 guan
74 hou
75 cheng
76 xia
77 bian
78 ti
79 zhao
80 dang
81 wen
82 chang
83 du
84 nian
85 shen
86 ming
87 huo
88 xin
89 bi
90 duo
91 hai
92 dui
93 shou
94 xie
95 min
96 mian
97 she
98 xue
99 yin
100 si
101 yong
102 qing
103 neng
104 qian
105 tian
106 kan
107 liang
108 lao
109 ru