n 和 l 的分辨

鼻音字「n」比邊音字「l」少得多,要分辨 n 和 l 的字,最便捷的方法就是記下較少的鼻音字。我在這裏差不多把所有的鼻音字都列出來,大家可以用類推的方法,有系統地記下鼻音字,在這裏沒有就是邊音(l)字了。

 

常用鼻音類推字

那 ── 那 nà 那 nèi 哪 na 哪 nǎ 挪 nuó 娜 nuó/nà

乃 ── 乃 nǎi 奶 nǎi 氖 nǎi

奈 ── 奈 nài 捺 nà

南 ── 南 nán 喃 nán 楠 nán 腩 nǎn

男 ── 男 nán 嬲 niǎo

難 ── 難 nán 難 nàn

囊 ── 囔 nāng 囊 náng

撓 ── 撓 náo 蟯 náo

腦 ── 腦 nǎo 惱 nǎo 瑙 nǎo

內 ── 內 nèi 吶 nà 納 nà 衲 nà 鈉 nà

倪 ── 倪 ní 霓 ní 猊ní 睨 nì

尼 ── 妮 nī 尼 ní 呢 ní 泥 ní 怩 ní 旎 nǐ 泥 nì 呢 ne

擬 ── 擬 nǐ 凝 níng

你 ── 您 nín 你 nǐ

拈 ── 拈 niān 黏 nián 粘 nián

蹍 ── 蹍 niǎn 碾 niǎn

念 ── 念 niàn 捻 niǎn

鳥 ── 鳥 niǎo 嬝 niǎo

涅 ── 捏 niē 涅 niè

聶 ── 聶 niè 囁 niè 鑷 niè 顳 niè 躡 niè

臬 ── 臬 niè 鎳 niè

寧 ── 寧 níng 寧 nìng 嚀 níng 擰 níng 檸 níng 獰 níng 擰 nǐng 擰 nìng

妞 ── 妞 niū 紐 niǔ 杻 niǔ 忸 niǔ 扭 niǔ 狃 niǔ 鈕 niǔ

農 ── 農 nóng 儂 nóng 濃 nóng 膿 nóng 噥 nóng 穠 nóng 醲 nóng

奴 ── 奴 nú 努 nǔ 怒 nù 弩 nǔ 挐 ná 呶 náo 駑 nú 孥 nú 砮 nǔ

懦 ── 懦 nuò 糯 nuò

諾 ── 諾 nuò 喏 nuò 暱 nì 匿 nì

虐 ── 虐 nüè 瘧 nüè 謔 nüè

 

其他不能類推的鼻音字

拿 ná

耐 nài

鬧 nào

餒 něi

嫩 nèn

能 néng

逆 nì

膩 nì

溺 nì

年 nián

娘 niáng

牛 niú

弄 nòng

女 nǚ

暖 nuǎn

 

次常用鼻音字

迺 nǎi

赧 nǎn

囡 nān

孬 nāo

恁 nèn

攆 niǎn

廿 niàn

釀 niàng

尿 niào

苶 nié

孽 niè

佞 nìng

拗 niù

耨 nòu