古詩十九首之一

行行重行行, xíng xíng zhòng xíng xíng

與君生別離。 yǔ jūn shēng bié lí

相去萬餘里, xiāng qù wàn yú lǐ

各在天一涯。 gè zài tiān yì yá

道路阻且長, dào lù zǔ qiě cháng

會面安可知。 huì miàn ān kě zhī

胡馬依北風, hú mǎ yī běi fēng

越鳥巢南枝。 yuè niǎo cháo nán zhī

相去日已遠, xiāng qù rì yǐ yuǎn

衣帶日已緩。 yī dài rì yǐ huǎn

浮雲蔽白日, fú yún bì bái rì

游子不顧返。 yóu zi bú gù fǎn

思君令人老, sī jūn lìng rén lǎo

歲月忽已晚。 suì yuè hū yǐ wǎn

棄捐勿復道, qì juān wù fù dào

努力加餐飯。 nǔ lì jiā cān fàn