天干地支及十二生肖

天干地支名稱的拼音

tiān gān jiǎ bǐng dīng gēng xīn rén guǐ

zhī chǒu yín mǎo chén wèi shēn yǒu hài

十二生肖的拼音

shí èr shēng xiào shǔ niú lóng shé yáng hóu gǒu zhū

shǔ chǒu niúyín mǎo chén lóng shé wèi yángshēn hóuyǒu gǒuhài zhū