愛蓮說

shuǐ cǎo zhī huā ài zhě shèn fán

jìn táo yuān míng ài

táng lái shì rén shèn ài dan

ài lián zhī chū ér rǎn

zhuó qīng lián ér yāo

zhōng tōng wài zhí wàn zhī

xiāng yuǎn qīng tíng tíng jìng zhí

yuǎn guān ér xiè wán yān

wèi huā zhī yǐn zhě

dan huā zhī guì zhě

lián huā zhī jūn zhě

zhī ài táo hòu xiǎn yǒu wén

lián zhī ài tóng zhě rén

dan zhī ài zhòng