春江花月夜 張若虛[唐]

chūn jiāng huā yuè (zhāng ruò ) táng

 

chūn jiāng cháo shuǐ lián hǎi píng hǎi shàng míng yuè gòng cháo shēng

yàn yàn suí qiān wàn chù chūn jiāng yuè míng

 

jiāng liú wǎn zhuǎn rào fāng diàn yuè zhào huā lín jiē xiàn

kōng liú shuāng jué fēi tīng shàng bái shā kàn jiàn

 

jiāng tiān xiān chén jiǎo jiǎo kōng zhōng yuè lún

jiāng pàn rén chū jiàn yuè jiāng yuè nián chū zhào rén

 

rén shēng dài dài qióng jiāng yuè nián nián wàng xiāng

zhī jiāng yuè dài rén dàn jiàn cháng jiāng sòng liú shuǐ

 

bái yún piàn yōu yōu qīng fēng shàng shèng chóu

shuí jiā jīn piān zhōu chù xiāng míng yuè lóu

 

lián lóu shàng yuè pái huái yīng zhào rén zhuāng jìng tái

lián zhōng juǎn dǎo zhēn shàng huán lái

 

shí xiāng wàng xiāng wén yuàn zhú yuè huá liú zhào jūn

hóng yàn cháng fēi guāng lóng qián yuè shuǐ chéng wén

 

zuó xián tán mèng luò huā lián chūn bàn huán jiā

jiāng shuǐ liú chūn jìn jiāng tán luò yuè 西 xié

 

xié yuè chén chén cáng hǎi jié shí xiāo xiāng xiàn

zhī chéng yuè rén guī luò yuè yáo qíng 滿mǎn jiāng shù