虞美人-李煜

měi rén

chūn huā qiū yuè shí liǎo

wǎng shì zhī duō shǎo

xiǎo lóu zuó yòu dōng fēng

guó kān huí shǒu yuè míng zhōng

diāo lán yīng yóu zài

zhǐ shì zhū yán gǎi

wèn jūn néng yǒu duō chóu

qià jiāng chūn shuǐ xiàng dōng liú