醜奴兒 – 辛棄疾

chǒu ér xīn

shào nián shí chóu wèi

ài shàng céng lóu

ài shàng céng lóu

wèi xīn qiǎng shuō chóu

ér jīn shí jìn chóu wèi

shuō huán xiū

shuō huán xiū

què dào tiān liáng hǎo qiū