第12課 ia ua uo

ia ua uo

韻母拼讀

iā iá iǎ ià

uā uá uǎ uà

uō uó uǒ uò

音節拼讀

l + ia → lia lia jia qia xia
g + ua → gua gua kua hua zhua chua shua
d + uo → duo duo tuo nuo luo guo kuo huo zhuo chuo shuo ruo zuo cuo suo

詞語練習