第14課 ai ei ui

ai ei ui

韻母拼讀

āi ái ǎi ài

ēi éi ěi èi

uī uí uǐ uì

音節拼讀

ai ai
ei ei
w + ai → wai wai
w + ei → wei (讀音與 ui 相同) wei
b + ai → bai pai mai dai tai nai lai gai kai zhai chai shai zai cai sai
b + ei → bei pei mei fei dei nei gei zhei shei
g + u + ai → guai kuai huai zhuai chuai shuai
h + ui → hui (ui = u + ei) dui tui gui kui zhui chui shui rui zui cui sui

* u + ei 與 wei 讀音相同

詞語練習