第15課 ao ou iu

ao ou iu

韻母拼讀

āo áo ǎo ào

ōu óu ǒu òu

iū iú iǔ iù

音節拼讀

ao ao
ou ou
y + ao → yao yao
y + ou → you (讀音與 iu 相同) you
b + ao → bao pao mao dao tao nao lao gao kao hao zhao chao shao rao zao cao sao
b + ou → bou pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou zhou chou shou rou zou cou sou
b + i + ao → biao piao miao diao tiao niao liao jiao qiao xiao
m + iu → niu (iu = i + ou) diu niu liu jiu qiu xiu

* yao 與 i + ao 讀音相同

詞語練習